Tekma bo v soboto 25.1.20209
ob 18:00
v OŠ J.Plemlja
na Bledu

3.DOL Bled : Kostak Elmont
Shadow